Français
Anglais (US)
Aïkido Knowledge base

Menuchi Ushiro Tsuki

Striking movements

See Ushiro Tsuki